Affärssimulering – det effektiva verktyget

Affärssimulering, företagssimulering, affärsspel eller företagsspel – kärt barn har många namn. Det handlar om en metodik som är kanske det effektivaste verktyget som finns i en lärande process.

Enligt Professor Peter Gärdenfors vid Lunds Universitet som forskar i hjärnans lärande, är just simuleringar ett pedagogiskt verktyg med stor potential. I lärandet handlar det om förståelse, att se mönster och uppnå aha-upplevelser enligt Peter. Så här uttrycker han det.

Förståelse

 • Att förse elever med information är en ytlig form av undervisning. Att hjälpa dem att nå kunskap genom att träna dem att tolka och värdera informationen är en betydligt bättre form. Men den bästa formen av lärande är den som leder till att eleverna förstår det material de lär.
 • En ny insikt är ofta kopplad till en tydlig aha-upplevelse. Aha-upplevelsen uppstår när bitarna faller på plats.
 • Enligt min uppfattning förstår man något när man ser ett meningsfullt mönster i en mängd fall inom en kunskapsdomän

Simulering

 • Som ett exempel på ett pedagogiskt verktyg med stor potential att stödja elevernas förståelse vill jag hålla fram simuleringsprogram. En simulering innebär att man ersätter ett händelseförlopp i verkligheten med en dynamisk modell där de väsentligaste variablerna finns med. Man kan säga att simuleringar är en form av visualiseringar – nämligen visualiseringar av dynamiska system.

Det är det vi arbetar med i affärssimuleringar och det är därför vi föredrar att kalla det just affärssimulering och inte affärsspel. Vi fokuserar på resultat och långsiktiga effekter; mer än en trevlig stund med ett spel.

I många fall arbetar vi med skräddarsydda och kundanpassade simuleringar där syfte och mål styr innehåll och genomförande. Reagens Affärssimuleringar finns dock i ett antal generiska versioner anpassade för olika typer av verksamhet:

Affärssimulering – din verklighet i simulerad miljö.

Strategiska och taktiska beslut

Reagens affärssimulering syftar till att ge deltagare en genuin förståelse för affären och vad som generar resultat. Under en till två dagar driver deltagarna gruppvis ett fiktivt företag på en konkurrensutsatt marknad. Företaget som simuleras kan till exempel vara ett handels- och distributionsföretag, tillverkande företag eller tjänsteföretag, beroende på vilka företagsekonomiska frågeställningar som ska lyftas fram. Deltagarna tar strategiska beslut inom områden som påverkar och utvecklar företaget:

 • prissättning
 • säljresurser
 • marknadsföring
 • kompetensutveckling
 • hyror
 • effektiviseringar
 • andra viktiga investeringar

Räkenskaperna analyseras löpande och resultatet av analyserna ligger sedan till grund för nya beslut för den fortsatta verksamheten. Gruppernas strategier, beslut, prioriteringar och beteende får en omedelbar effekt på företagens resultat och lönsamhet.

Omvärldshändelser och tävlingsmoment

Under simuleringens gång kan när som helst en omvärldshändelse inträffa, vilken kan påverka de enskilda simuleringsföretagen i positiv eller negativ riktning beroende på den strategi de har valt.

Via handledarens databaserade marknadsmodell skapas också ett tävlingsmoment, vilket ytterligare sporrar deltagarna och håller aktiviteter och intresse på en hög nivå under hela seminariet.

Under seminariet varvas dessa praktiska moment med teoriavsnitt för att tydliggöra vad som sker i de olika företagen och varför. Något som direkt kan kopplas till verksamhetens vardag.

Analyser och tolkning av information

Deltagarna upprättar och analyserar ekonomisk information, och motiveras på detta sätt att delta aktivt i seminariet och verka. Under simuleringen arbetar deltagarna självständigt men har tillgång till en handledare som fungerar som bollplank och mentor i olika frågor om strategier, affärsutveckling, investering, marknadsbeslut och annat som kan aktualiseras.

Målsättningen med att använda Reagens Affärssimulering är att öka deltagarnas förståelse för vad det är som gör varje bolag vinstgivande och framgångsrikt, och att sedan i praktiken omsätta den ökade förståelsen och affärsmässigheten i sitt dagliga arbete.

Det pedagogiska verktyget

Den pedagogiska grundsynen på simuleringen fokuseras kring tre idéer:

 • Kollaborativt lärande
 • Koppling mellan teori och praktik
 • Verklighetsförankrade exempel

Reagens Affärssimulering utgår från en kollaborativ grundsyn på mänskligt lärande och utveckling. Kunskap är inget som automatiskt överförs från en föreläsare eller bok till en person. Kunskap är istället något som skapas aktivt under samarbete för att hitta lösningar på verkliga problem.

Detta är anledningen till att företagen i Reagens drivs i grupper om 3-4 personer under två dagar, och att de alltid har kollegor och en handledare att diskutera uppkomna situationer med.

Teori och praktik

Deltagarnas utveckling av företagen varvas med korta teoripass som kopplar samman vad som sker i företagen med finansiella teorier kring lönsamhet och företagsutveckling.

Denna situationsanpassade teorianvändning ger praktisk förankring som i sin tur ökar lärandet och motivationen hos deltagarna.

Slutligen låter simuleringen deltagarna driva sina egna företag på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. På så sätt stärks möjligheterna för överföring till deras vardagliga arbete. Samtidigt är affärssimuleringen flexibel nog att låta deltagarna testa kreativa lösningar som de annars kanske inte skulle ha vågat sig på. Nu i en trygg miljö där orsak och verkan för olika händelser diskuteras tillsammans.

Flexibilitet i centrum

Simuleringsmodellen erbjuder stor flexibilitet i projektets alla faser:

 • Kan anpassas för olika målgrupper beroende på förkunskaper, tillgänglig tid med mera.
 • Genomförandet kan ta en till två dagar i anspråk, beroende på hur djupt man vill gå.
 • Handledarnas databaser och de parametrar som styr simuleringens omvärld i form av omvärldshändelser kan anpassas över tiden och uppgraderas vid behov.
 • Simuleringen kan genomföras dels av egen personal, dels av externa konsulter.
 • Det finns ett urval av digitala applikationer som stödjer olika moment av simuleringen. Det innebär att simuleringen kan genomföras manuellt, där endast handledaren hanterar en databas utan att deltagarna har hjälp av dator, eller som en kombination av manuell simulering och simulering där grupperna använder sig av dator.

Kontakta oss så tar vi reda på vilket upplägg som passar bäst!