Ekonomi för icke ekonomer

Alla våra varianter av Affärssimuleringar är kanske de bästa verktygen man kan ha för utbildning i Ekonomi för icke ekonomer.

Mycket tack vare att en simulering är ett verktyg för att effektiviserar lärandeprocessen och utöver kunskapsförmedling skapar en djupare förståelse och helhetssyn.

Professor Peter Gärdenfors har just framhållit simuleringar i lärande sammanhang för att deltagare ska få förståelse, se samband och mönster.

Nedan är citat från Peter Gärdenfors.

Förståelse

  • Att förse elever med information är en ytlig form av undervisning. Att hjälpa dem att nå kunskap genom att träna dem att tolka och värdera informationen är en betydligt bättre form. Men den bästa formen av lärande är den som leder till att eleverna förstår det material de lär
  • En ny insikt är ofta kopplad till en tydlig aha-upplevelse. Aha-upplevelsen uppstår när bitarna faller på plats
  • Enligt min uppfattning förstår man något när man ser ett meningsfullt mönster i en mängd fall inom en kunskapsdomän

Simulering

  • Som ett exempel på ett pedagogiskt verktyg med stor potential att stödja elevernas förståelse vill jag hålla fram simuleringsprogram. En simulering innebär att man ersätter ett händelseförlopp i verkligheten med en dynamisk modell där de väsentligaste variablerna finns med. Man kan säga att simuleringar är en form av visualiseringar – nämligen visualiseringar av dynamiska system.
  • Ett välgjort simuleringsprogram gör det möjligt att presentera kunskap på ett lättillgängligt sätt. Det förlopp man vill simulera kan omvandlas till ett format som blir lättare att förstå.